Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Česká pošta

Objednané  zboží bude zákazníkovi dodáno prostřednictvím České pošty nebo DPD na uvedenou dodací adresu.U objednávek účtuje balné a poštovné ve výši  99 Kč (při platbě předem na náš účet) u veškerého zboží kromě textilu a 55 Kč (při platbě předem na náš účet) u textilního zboží ( spodní prádlo, plavky, legíny,...). V případě platby na dobírku účtujeme navíc doberečně ve výši 20 Kč. Tyto ceny platí pouze dopravu zboží na území ČR. Poštovné a balné na Slovensko je ve výši 250 Kč + 40 Kč dobírka.

HeurekaPoint

Můžete také využít možnost HeurekaPointu, kdy Vám bude zboží odesláno na jednu z poboček - http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky . V tomto případě si v objednávky zadejte jako dodací adresu vybraný HeurekaPoint a my tam zboží odešleme. O odeslání Vás budeme informovat a zároveň Vám pošleme číslo zakázky, které budete potřebovat pro vyzvednutí. Cena je 70 Kč, při platbě předem 60 Kč.

 

6) DODACÍ LHŮTA

Zboží expedujeme obvykle do 2-5  pracovních dnů od objednání, u zboží zn.Energetix až 7 dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Zboží po České republice dodává Česká pošta obvykle do 2 dnů od podání .

 

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

 

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má nárok zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne zakoupení. Dnem zakoupení se rozumí den vystavení daňového dokladu - faktury. 

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA (pro zboží Energetix najdete reklamační řád a záruční a reklamační podmínky v sekci ENERGETIX)


Reklamace - všeobecná ustanovení

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Poškození během dopravy

Při standardním zacházení nedochází během transportu k poškození zboží. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud by se však zboží během cesty rozbilo, je nutno dodržet reklamační podmínky dopravce.
 

Přeprava prostřednictvím České pošty

Postup při poškození, nebo úbytku obsahu poštovní zásilky je stanoven Poštovními podmínkami – Základní poštovní služby, čl. 40. Pošta přijme reklamaci jen tehdy, jestliže je uplatněna:

  1. při dodaní poštovní zásilky
  2. ve lhůtě do 24 hodin po jejím dodání.

V případě podle písmene b) reklamující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byly dodána. Reklamovat je tedy nutno u pošty adresáta do 24 hodin od převzetí, přičemž je nezbytné celou zásilku tzn. zboží i s krabicí a obalovým materiálem předložit poště k prošetření a zjištění možných příčin škody a nároků na náhradu škody. Při doručení prostřednictvím České pošty doporučujeme rozbalit balíček vždy za přítomnosti doručovatele. V případě úbytku či poškození zboží, musí zákazník sepsat s poštou reklamační protokol,jelikož je každá zásilka u České pošty pojištěna. Toto je nezbytná podmínka, abychom mohli reklamaci o poškození během doručení Českou poštou uznat.

Bez reklamačního protokolu zákazník nemá nárok na nové zboží!!

Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Jakmile obdržíme Vaši zprávu o reklamaci, spojíme se s Vámi a dohodneme další postup.

Postup při vyřízení reklamace

Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou na vlastní náklady. Reklamované zboží zašle na adresu prodávajícího. Balík musí být viditelně označen „REKLAMACE“ a musí obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefon, email). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na:

  1. výměnu vadného zboží za nevadné
  2. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
  3. odstoupení od smlouvy                                                                                                                             

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.


Záruka

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

 

10) ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit registraci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Hodnocení obchodu na Zboží.cz